ประวัติการศึกษา-ความสามารถพิเศษ

ศึกษาระดับประถมศึกษาถึงชั้นมธยมตอนต้น  โรงเรียนบ้านแพะพิทยา

ศึกษาระดับชั้นมัธยมตอนปลาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21

ความสามารถพิเศษ วาดรูป

Advertisements

เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้

%d bloggers like this: